Tram in Groningen: tijd voor pas op de plaats

26 Mrt 2009

De Groningen City Club, MKB-Noord en VNO-NCW Noord hebben in hun inspraak gemeente en provincie Groningen gevraagd pas op de plaats te maken in de behandeling van het tramtracé.

De gepresenteerde plannen gaan momenteel over de aanleg van twee tramlijnen voor het stedelijk vervoer. Voor het traject Hoofdstation – Zernike (lijn 1) wordt een concreet tracé voorgesteld, het voorkeurstracé door de binnenstad. Voor de verbinding Hoofdstation – UMCG – Kardinge (lijn 2) is nog geen tracékeuze gemaakt. Het bedrijfsleven ziet liever dat gemeente en provincie nu pas op de plaats maken en eerst onderzoek doen naar lijn 2, zodat beide verbindingen in samenhang kunnen worden beoordeeld. Een belangrijke reden is dat de tracékeuze voor lijn 1 op dit moment nog zeer veel vragen oproept en het ontbreekt in belangrijke mate aan draagvlak bij ondernemers die lijn 1 vooral zien als een verbinding tussen Hoofdstation – Zernike zonder toegevoegde waarde voor de binnenstad.

Het bedrijfsleven stelt voor om de komende tijd te gebruiken voor nader onderzoek naar lijn 2. Tegelijkertijd kunnen er voor de eerste lijn belangrijke uitvoeringsvragen worden beantwoord, die mogelijk kunnen leiden tot verhoging van het draagvlak bij ondernemers. Dit kan ertoe leiden dat beide lijnen tegelijkertijd in uitvoering worden genomen, maar ook dat de verbinding Hoofdstation – UMCG – Kardinge eerder wordt aangelegd dan de lijn Hoofdstation – Zernike. Zorgvuldigheid is in een dermate grote ingreep voor de stad belangrijker dan snelheid.

Schadecompensatie

De aanleg van een tram brengt forse uitvoeringsproblemen met zich mee. Dit vraagstuk is op dit moment te weinig in beeld. Zo ligt de vraag voor hoe wordt omgegaan met schade en nadeel die het bedrijfsleven als gevolg van de aanleg zal ondervinden. Het is noodzakelijk om hier een concreet programma voor te ontwikkelen. Dit zal het draagvlak bij de direct betrokkenen kunnen vergroten.

Overigens stelt het bedrijfsleven op voorhand dat een eventuele financiële bijdrage van ondernemerszijde aan de tram uitgesloten is. Een dergelijke maatregel zal het draagvlak volledig wegslaan.

Thema's

Partners