Open brief Zuidelijke Ringweg Groningen

4 Mrt 2009

VNO-NCW Noord heeft de gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten Groningen in een open brief opgeroepen knopen door te hakken rond de Zuidelijke Ringweg Groningen en niet te elfder ure nieuwe varianten op te voeren.

Geachte leden van de Gemeenteraad Groningen
en leden van Provinciale Staten Groningen,
 
 
Met instemming heeft VNO-NCW Noord kennis genomen van het besluit van de stuurgroep Zuidelijke Ringweg om twee realistische voorkeursalternatieven aan te wijzen. Namelijk de ‘weg-op-palen variant’ en de ‘parallelstructuur variant’. Daarmee worden de overige alternatieven verworpen omdat deze niet aan de vastgestelde criteria voldoen. We hebben met verbazing geconstateerd dat het totaal aantal varianten te elfder ure is uitgebreid naar zes, door de toevoeging van een variatie op de voormalige Zuidtangent. Een variant, al dan niet ondergronds, die onvoldoende soelaas biedt voor de verkeersproblematiek en die wat ons betreft meteen weer kan worden afgevoerd.
 
Het is 2 voor 12. Inmiddels is al meer dan twintig jaar gestudeerd op mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen op de Zuidelijke Ringweg. In deze periode zijn nagenoeg alle denkbare varianten de revue gepasseerd. Nu is het zaak knopen door te hakken. Omwille van de snelheid van het proces hechten wij eraan dat op 18 mei aanstaande overeenstemming wordt bereikt met de minister van Verkeer en Waterstaat over de bestuurlijke voorkeursvariant.
 
Wij delen de analyse van de stuurgroep dat slechts de eerder genoemde twee varianten als realistisch kunnen worden beschouwd. Deze voldoen enerzijds aan de functionele eisen en sluiten anderzijds aan op het beschikbare budget. Dat geldt niet voor de tunnelvariant en de verdiepte ligging. In de aanstaande ‘participatie-fase’ waarin bedrijven, organisaties en burgers hun mening kunnen geven, is het belangrijk dat zij zich kunnen uitspreken over haalbare en betaalbare varianten. Het zou bijzonder onverstandig zijn om de vier varianten die inmiddels als niet-realistisch worden beschouwd, nog langer mee te nemen in het proces.
 
Tot nu focust de participatie zich grotendeels op inwoners van de stad Groningen. Maar de Zuidelijke Ringweg Groningen wordt voor het grootste deel gebruikt door mensen die buiten de stad Groningen wonen, veelal forenzen en bezoekers van plaatsen uit de regio. Het spreekt daarom voor zich dat de belangen van deze burgers en bedrijven dienen te worden meegenomen in het proces.
 
Gezien het huidige economische klimaat en het groeiende tekort op de rijksbegroting is het van het grootste belang om toegezegde rijksfinanciering zo snel mogelijk te borgen.  Door op 18 mei aanstaande overeenstemming te bereiken met de minister van V&W, kan het proces van de Zuidelijke Ringweg een nieuwe fase in gaan en is een belangrijke impuls voor de noordelijke economie gewaarborgd. Gezien de complexiteit van de materie is het zaak dat de kennis en competenties die er in de marktsector voorhanden zijn maximaal worden ingezet om te komen tot een optimale inpassing in relatie tot de beschikbare middelen, de leefomgeving en de milieukundige randvoorwaarden.
 
Wij dringen er bij u als volksvertegenwoordigers op aan dat u uw bestuurders op bovenstaande belangen wijst. De bereikbaarheid van Groningen is een belangrijke voorwaarde om economisch een rol van betekenis te spelen. Tijdverlies in dit proces zal leiden tot een concurrentienadeel ten opzichte van andere vestigingslocaties en extra economische schade als gevolg van de dagelijkse files.
 
Wij menen er goed aan te doen u over onze zienswijze te informeren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bert van der Haar,                      Lambert Zwiers,
voorzitter VNO-NCW Noord           algemeen secretaris VNO-NCW Noord
 
 
 

Thema's

Partners