Noorden moet care valley omarmen

29 Mrt 2006

29 maart 2006 - Zorgeconomie biedt veel groeikansen voor Noord-Nederland. Nu al is 19 tot 22% van de werkgelegenheid gelieerd aan zorgeconomie. Op middellange termijn wordt deze sector de grootste werkgever in Noord-Nederland. Noord-Nederland dient de zorgeconomie te omarmen omdat de sector veel stuwende activiteiten en werkgelegenheid kan opleveren en de regio goede troeven in handen heeft. Nodig zijn een concrete agenda, een trekker, een projectbureau en een sterke marketing.

Het gaat bij zorgeconomie om de gezondheidszorg zelf, maar ook om aanverwante sectoren als medische technologie, life sciences, zorgverzekeraars, seniorentoerisme en welness. De zorgeconomie groeit sterk, onder meer door de verdubbeling van het aantal ouderen in Nederland, de toenemende behoefte aan zorg en gezondheid in Nederland en de steeds grotere ruimte voor marktinitiatieven in de zorg.

VNO-NCW Noord onderkent de grote mogelijkheden van de zorgeconomie voor Noord-Nederland en dringt aan op de vaststelling van de agenda voor 'Care Valley Noord'.

Noorden heeft sterke kaarten

Noord-Nederland beschikt over kernkwaliteiten om zorgeconomie verder uit te bouwen, constateert de Stec Groep. Zo is er een sterk cluster van bedrijvigheid en instellingen rondom het UMCG en de life sciences sector. Daarnaast biedt het Noorden rust en ruimte, kwaliteiten voor wonen, verblijf en toerisme. Intelligente regie en marketing zijn nodig om het Noorden scherp te positioneren als aantrekkelijke regio voor de zorgeconomie. Verdere pluspunten zijn de beschikbaarheid van breedband en LOFAR, de specifieke bevolkingssamenstelling die de basis is voor Life Lines en een relatief ruime arbeidsmarkt. Kiezen en concretiseren is belangrijk

VNO-NCW Noord ondertsteunt de vijf thema's om te komen tot een 'Care Valley Noord':

1. Economisch cluster om science base: voer investeringen op en vergroot marketingNoord-Nederland heeft afgelopen jaren een goede basis gelegd voor kennisclusters als life sciences en medische technologie.

2. Innovatie en zaken doen: breng mensen bij elkaar en geef ruimte aan initiatievenDe commerciële kant van zorg is in Noord-Nederland nog mager ontwikkeld, overigens net als in andere regio's in Nederland. Hier liggen veel kansen om verbindingen te leggen tussen bedrijven en ondernemende instellingen teneinde gezamenlijk nieuwe medische en andere zorgproducten te introduceren. Kansrijke segmenten waar al initiatieven zichtbaar zijn: zorg op afstand, zorg en ICT en preventie.

3. Zorg en vastgoed: realiseer onderscheidende initiatieven voor het NoordenDe combinatie van zorg en vastgoed wordt nog te weinig ingezet in Noord-Nederland om stuwende activiteiten te verankeren of naar het Noorden te halen. Het gaat bijvoorbeeld om het realiseren van zorgparken voor allerlei typen bedrijven en instellingen en om het ontwikkelen van woonmilieus die sterk onderscheidend zijn. Corporaties, vastgoedpartijen en zorgaanbieders dienen nadrukkelijk bij elkaar te worden gebracht om projecten te verkennen en uit te werken.

4. Zorg en toerisme: jaag nieuwe initiatieven aanRecent is het bewustzijn toegenomen dat er in de regio kansen liggen. Nieuwe zorg- en toeristische producten dragen bij aan het imago van het Noorden en aan extra bestedingen, investeringen en werkgelegenheid. Het gebrek aan samenhang dient plaats te maken voor coherente planning en actie.

5. Zorg en arbeidsmarkt: erken dit als vestigingsfactor met sterk onderscheidend vermogenDoor vergrijzing en ontgroening wordt de Nederlandse arbeidsmarkt steeds krapper en daardoor belangrijker bij investeringsbeslissingen. Het Noorden kan profiteren van gerichte initiatieven gegeven de relatief ontspannen arbeidsmarkt.

Thema's

Partners