Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Stand van zaken jaarthema ‘(Er)ken je talent’

‘(Er)ken je talent’, dat is hét thema waar VNO-NCW Noord in 2018 concreet mee aan de slag is. Een jaar lang spant de vereniging zich op dit thema extra in. Het jaar loopt bijna ten einde – een korte stand van zaken.

De vier subdomeinen zijn allemaal zeer voortvarend aan de slag geweest met hun doelstellingen. Dit resulteerde in onderzoeken, gesprekken met verschillende bedrijven, meerdere pilots en afstudeeronderzoeken. Een prachtige opbrengst, die we graag breed onder de aandacht brengen.

We organiseren daarvoor een speciale ‘(Er)ken je talent’ bijeenkomst op 5 maart 2019 van 15.00-18.00 uur, waarvoor alle betrokken én geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zullen alle resultaten op verschillende manieren aan de deelnemers worden gepresenteerd. De uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt in januari verstuurd.

Alvast een kleine greep uit de opbrengsten:

Jong talent

Het subdomein Jong Talent, met aanvoerder Siem Jansen, is een van de domeinen waar veel animo voor is. Zij richten zich op het behouden van jong talent binnen de regio, de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt en de manier waarop bedrijven zich presenteren richting jong talent.

 • Een van de vragen binnen dit subdomein was of er werkelijk sprake is van een ‘braindrain’. Daar is binnen de groep onderzoek naar gedaan, waarbij de uitkomst is dat het beeld rooskleuriger is dan vaak wordt gedacht. De ‘braindrain’ bestaat eigenlijk niet in vergelijking met andere universiteitssteden. Er is dankzij de universiteit en hogescholen een netto stijging van hoogopgeleide jonge mensen in de stad. We weten echter nog te weinig over de provincies als geheel. Daar doen we nu kleinschalig steekproefonderzoek naar.

 

 • Een andere groep is aan de slag gegaan met de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt. De stelling is (vaak) dat innovatieve bedrijven ook innovatief HRM beleid hebben. In dit kader is de subgroep op zoek gegaan naar innovatieve bedrijven in het noorden, waarbij de volgende bedrijven zijn bezocht:
  • Resato
  • DOK4
  • UltraWare
  • Hamilton Bright
  • GrenzeloosWerk
  • Effectus HR
  • Pranger Rosier

Deze bedrijven krijgen tijdens de afsluitende bijeenkomst op 5 maart het podium om te vertellen hoe zij omgaan met het aantrekken van personeel. Eerste uitkomsten van dit onderzoek is dat sommige bedrijven daarbij gebruik maken van holocratie. Kort samengevat: autonomie, geen ‘managers’, gezamenlijk bouwen aan de organisatie, mensen vrijheid geven, hierdoor nemen mensen zelf verantwoordelijkheid.

 • In opdracht van VNO-NCW Noord doen vierdejaars studenten HRM Martijn Arumugam en Ronald Rusthoven van de NHL Stenden hogeschool onderzoek naar de drijfveren van afgestudeerden om de regio te verlaten of juist te blijven. Ze richten zich daarbij op recent HBO-afgestudeerden in Friesland c.q. Leeuwarden. Aan de hand van dit onderzoek schrijven ze een advies waarin beschreven wordt hoe bedrijven hun HR beleid kunnen inrichten zodat ‘jong talent’ eerder de keuze zal maken om in Friesland te blijven.

Bright Grey

Een kleine, compacte groep leden – onder aanvoering van Louis Luitjens – houdt zich bezig met het subdomein Bright Grey. Deze groep focust zich op 55+ medewerkers, waarbij de thema’s vitaliteit en het benutten van ervaring centraal staan.

 • Het thema vitaliteit moet zich vertalen in langer gezond blijven werken, zowel fysiek als mentaal. Op dit gebied loopt vanaf november een pilot bij VBI op de locatie Schuilenburg. Daarbij draait het om duurzame inzetbaarheid/vitaliteit in een productieomgeving voor de fysieke kant van dit thema. Duur van de pilot loopt dus door tot in 2019. Tussentijds zijn zeker resultaten te verwachten.

Voor de mentale kant van dit thema is er een pilot opgestart met De Friesland Zorgverzekeraar.

 • Daarnaast is er een verbinding met NPAL op gang gebracht, waarbij Folkert van der Meulen, de visie van NPAL op het gebied van Operational Excellence, Veiligheid Gezondheid en Milieu, en Duurzame Inzetbaarheid van personeel heeft gepresenteerd. Deze kennis, met best practices bij Avebe, Van Beenen en Essity wordt onder meer gebruikt voor de verschillende pilots.

Talent reeds in huis

Hoe bind je talent, dat werkt in een eerste of tweede baan, voor langere tijd aan je organisatie? Met die vraag is de werkgroep Talent reeds in huis in het kader van het jaarthema ‘(Er)ken je talent’ in de afgelopen maanden aan de slag gegaan.

 • In de afgelopen jaren is een nieuwe generatie werknemers toegetreden tot de arbeidsmarkt. Dit talent denkt, handelt en werkt anders dan eerdere generaties. Het is daarom interessant om te kijken hoe je als werkgever deze groep, met hun vele talenten, toch voor een aantal jaren aan je kan binden. Om te bepalen welke factoren hierin van belang zijn, heeft studente Hester Visser*, in opdracht van de werkgroep Talent reeds in huis, een scriptieonderzoek uitgevoerd bij Post Plaza Hotel in Leeuwarden. Zij heeft binnen deze organisatie gesproken met medewerkers uit deze nieuwe generatie en dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor Post Plaza. De conclusies van het onderzoek worden door de groep Talent reeds in huis vertaald naar een aantal concrete adviezen waar noordelijke werkgevers in hun eigen organisatie mee aan de slag kunnen.

 

 • Daarnaast is de groep ook nog bezig om, in samenwerking met Noorderpoort, een praktoraat in te vullen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Het is de bedoeling dat ondernemers hier in de toekomst terecht kunnen met hun vragen m.b.t. de ontwikkeling van hun medewerkers. Daarover volgt later meer…

 

* Hester Visser voerde dit onderzoek uit in het kader van haar Master International Hospitality Service Management aan de Stenden Hotel Management School. Met haar scriptie won Hester de HBO-scriptieprijs van stichting TH. Van Welderen

Talent buitenspel

Nu de economie op volle toeren draait, kunnen werkgevers iedereen die gemotiveerd is om te werken goed gebruiken. Tegelijkertijd is het steeds lastiger om de juiste talenten te vinden. De huidige krapte op de arbeidsmarkt vraagt dan ook creatieve oplossingen van ondernemers. De werkgroep Talent Buitenspel heeft zichzelf ten doel gesteld om te laten zien hoe je mensen die nu nog aan de kant staan, de zogenaamde stille reserve, kunt vinden en binden.

 • In de afgelopen maanden is door de werkgroep daarom gewerkt aan een inspiratieroute voor ondernemers. Er zijn zes fases gedefinieerd, die doorlopen kunnen worden om talent buitenspel te vinden én succesvol in te zetten in je organisatie. Het begint met het stellen van de juiste vragen. Bijvoorbeeld over benodigde competenties, maar denk ook aan de begeleiding die je kunt bieden en de bedrijfscultuur. Daarnaast is er aandacht voor de manieren waarop je talent buitenspel kunt opsporen én kunt verleiden om aan het werk te gaan en wordt ingegaan op de manieren om een goede werkrelatie te onderhouden met dit talent. Momenteel werkt honoursstudent van de Hanzehogeschool Myrthe Hoekstra aan een visuele weergave van deze inspiratieroute, zodat voor werkgevers snel en eenvoudig inzichtelijk wordt hoe ze aan de slag kunnen met talent buitenspel.

 

 • De inspiratieroute vormt een praktische tool waarmee ondernemers aan de slag kunnen. Daarnaast heeft de werkgroep meerdere best practices in Noord-Nederland in kaart gebracht en gebundeld. Ook zijn enkele methodes door deelnemers aan de werkgroep in hun eigen organisatie beproefd. Uiteraard zullen de opgedane ervaringen gedeeld worden.