Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Noordgangen/DGA-clusters

 

Zet een groep ondernemers bij elkaar en er ontstaat interactie: ervaringen worden gedeeld en ideeën ontstaan. Dat zijn onze Noordgangen. Momenteel zijn er ruim twintig groepen actief, die zo’n vijf tot zes keer per jaar bij elkaar komen.

Binnen die Noordgangen praten de leden over onderwerpen die zij interessant vinden: actuele kwesties, maatschappelijke ontwikkelingen of ze praten met elkaar over hun eigen ondernemerschap. Kortom: kwesties die zij bespreekbaar willen maken, die hun gemeenschappelijke interesse hebben en waar zij als groep dieper op in willen gaan.

De informele sfeer binnen de groepen schept een vertrouwensband, waardoor alle onderwerpen op elk niveau bespreekbaar zijn. En de groep bepaalt zelf op welke manier zij dit doen. Dat is belangrijke voorwaarde, want zo worden en blijven de groepen zelfstandig. Ze bepalen zelf de locatie en welke activiteiten ze ondernemen.

Bij elke Noordgang is ook iemand vanuit VNO-NCW Noord aangesloten. Als deelnemer maar ook om op de hoogte te blijven van wat er speelt bij onze leden, bij hun bedrijven en in de wereld van het ondernemen. Onze leden helpen bij het bepalen van onze agenda. Maar andersom geldt dat ook: VNO-NCW Noord vraagt de Noordgangen ook of wij met de juiste dingen bezig zijn. Samen creëren we dus waarde voor de ondernemers en voor de vereniging!

Videos

Met een Noordgang ondernemen

De kracht van VNO-NCW Noord is het veelzijdige netwerk van zo'n 1.300 persoonlijke leden. Naast een goed netwerk biedt een lidmaatschap ook mogelijkheden om kennis en ervaringen uit te wisselen binnen een kleine groep van betrokken ondernemers: de Noordgangen. Er zijn in Groningen, Friesland en Drenthe 20 Noordgangen actief.

Voor wie?

De Noordgangen zijn bedoeld voor ondernemers en werkgevers die behoefte hebben aan diepgaande uitwisseling van ervaring en verdieping op voor hen relevante onderwerpen. Wat zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Hoe ontwikkelt de economische situatie zich? Welke externe factoren, zoals wet- en regelgeving, spelen een rol? Hoe ontwikkelen interne behoeftes zich binnen de organisaties? Kwesties waarover vaak met name binnen de eigen organisatie beeldvorming plaatsvindt.

De Noordgang biedt een platform voor een select gezelschap waarin vraagstukken, trends en ontwikkelingen worden benoemd, gedeeld en bediscussieerd. Door uitwisseling van kennis en ervaring verwerven de deelnemers nieuwe inzichten. Een Noordgang zorgt voor verbreding en verdieping. Bovendien is de Noordgang voor de vereniging een belangrijk klankbord om te toetsen of beleid wordt gedragen door de leden en om te horen welke onderwerpen en thema’s er leven in Noord-Nederland.

De procedure

Stel u heb interesse in deelname aan een Noordgang. U kunt dan contact opnemen met Carmel Thijssen (via thijssen@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-5343844). Zij kijkt – samen met u – welke Noordgang mogelijk geschikt voor u is en of hier nog plaats is voor een nieuwe deelnemer. Voor geschiktheid wordt er met name gekeken naar de samenstelling van de Noordgang en het belang van behoud van diversiteit in de groep. Daarna wordt er contact opgenomen met de (vice)voorzitter van de Noordgang en wordt de kandidaat-lid voorgesteld aan de Noordgang. Dit is over het algemeen een formaliteit, maar inbreng van de Noordgang is wel belangrijk in deze. Bij goedkeuring ontvangt het nieuwe Noordgang-lid alle benodigde informatie en zal zij of hij aanwezig bij de eerstvolgende meeting.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?

Elke Noordgang heeft een voorzitter en een vicevoorzitter. De (vice)voorzitter van de Noordgang is het eerste aanspreekpunt en zorgt samen met de medewerker van de bureauorganisatie van VNO-NCW Noord voor de continuïteit en voor de begeleiding en instroom van nieuwe deelnemers. Het voorzitterschap kan elke 2 jaar wisselen, maar dat hoeft niet, dit is aan de Noordgang zelf om te bepalen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun kennis en expertise inbrengen. Dit kunnen ze zelf doen, op basis van hun eigen kennis en achtergrond of door iemand van buiten de Noordgang uit te nodigen om zijn of haar visie te geven op een bepaald thema. Uiteraard geldt hiervoor dat wat wordt gedeeld niet zonder toestemming van de groep naar buiten wordt gebracht.

Om de dynamiek en de vertrouwensrelaties binnen de groep te bestendigen verwachten wij van deelnemers een aanwezigheid van ongeveer 60 procent. Dit komt neer op deelname aan minimaal drie bijeenkomsten per jaar.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaarprogramma, voor de invulling en voorbereiding van de bijeenkomsten en voor het goed functioneren van de groep. De (vice)voorzitter van de Noordgang is het eerste aanspreekpunt en zorgt samen met een medewerker van de bureauorganisatie van VNO-NCW Noord voor de continuïteit en voor de begeleiding en instroom van nieuwe deelnemers.

De ondersteuning vanuit de bureauorganisatie houdt onder meer in zorgdragen voor het rondmailen van de het jaarprogramma, uitnodigingen voor een aanstaande meeting en het bijhouden van een presentielijst. Ook kan de bureauorganisatie meedenken over een thema, spreker of locatie. Welke collega’s aan welke Noordgang gekoppeld zijn, staat – met alle contactgegevens – in het overzicht die via deze link te lezen is. In dit overzicht staan alle Noordgangen, in welke regio ze zitten, wanneer ze bijeenkomen en of er nog deelnemers aan toegevoegd kunnen worden.

Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle voorzitters, waarin zij ervaringen met elkaar delen. Daarnaast organiseren we een informele bijeenkomst voor alle Noordgang-deelnemers om samen te komen en ervaringen uit te wisselen. De kosten hiervoor worden door VNO-NCW Noord gedragen.

De kosten voor een reguliere Noordgang-bijeenkomst worden hoofdelijk omgeslagen. Te denken valt aan een locatie, lunch of diner met de Noordgang.

Aan het lidmaatschap van een Noordgang is geen aanvullende contributie verbonden. Voorwaarde is wel dat je lid bent van VNO-NCW Noord.

Hoe kan ik lid worden van een Noordgang?

Uw interesse in deelname aan een Noordgang kunt u aangeven via de LINK.

U kunt ook een email sturen naar thijssen@vnoncw-mkbnoord.nl

DGA-clusters

Naast onze Noordgangen bestaan er ook groepen, zogenaamde DGA-clusters, voor Directeuren Groot Aandeelhouders. Een DGA-cluster biedt een groep Directeuren Groot Aandeelhouders de gelegenheid om met geestverwanten, op gezette tijden, bij elkaar te komen om over specifieke zaken kennis en ervaring uit te wisselen en bij elkaar in de keuken te kijken.

Naast het van elkaar leren hebben de bijeenkomsten tot doel thema’s/knelpunten te identificeren die het functioneren van familiebedrijven belemmeren en waaraan overheid en politiek wat zouden moeten doen. De zaken die regionaal worden vastgesteld, worden doorgeleid naar het landelijk DGA-platform van VNO-NCW. VNO-NCW Noord vaardigt structureel een vertegenwoordiger af in het landelijk platform.

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten verwacht. De groep wordt zorgvuldig samengesteld en komt telkens bij een andere deelnemer op locatie bij elkaar. Elke bijeenkomst bestaat uit een inhoudelijk deel en een informeel deel. Tijdens het informele deel wordt samen een hapje gegeten om nader kennis te maken en kennis en ervaring uit te wisselen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze Noordgangen of DGA-clusters of heeft u interesse in deelname, dan kunt u contact opnemen met:

  • Gretha Postmus, coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Friesland)
  • Inge Meijerink, coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Groningen)
  • Carmel Thijssen, coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Drenthe)

Mail: thijssen@vnoncw-mkbnoord.nl of telefoon: (050) 534 38 44.

Inge Meijerink