Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Noordgangen

Zet een groep ondernemers bij elkaar en er ontstaat interactie: ervaringen worden gedeeld en ideeën ontstaan. Dat zijn onze Noordgangen. Momenteel zijn er ruim twintig groepen actief, die zo’n vijf tot zes keer per jaar bij elkaar komen.

Binnen die Noordgangen praten de leden over onderwerpen die zij interessant vinden: actuele kwesties, maatschappelijke ontwikkelingen of ze praten met elkaar over hun eigen ondernemerschap. Kortom: kwesties die zij bespreekbaar willen maken, die hun gemeenschappelijke interesse hebben en waar zij als groep dieper op in willen gaan.

De informele sfeer binnen de groepen schept een vertrouwensband, waardoor alle onderwerpen op elk niveau bespreekbaar zijn. En de groep bepaalt zelf op welke manier zij dit doen. Dat is belangrijke voorwaarde, want zo worden en blijven de groepen zelfstandig. Ze bepalen zelf de locatie en welke activiteiten ze ondernemen.

Bij elke Noordgang is ook iemand vanuit VNO-NCW Noord aangesloten. Als deelnemer maar ook om op de hoogte te blijven van wat er speelt bij onze leden, bij hun bedrijven en in de wereld van het ondernemen. Onze leden helpen bij het bepalen van onze agenda. Maar andersom geldt dat ook: VNO-NCW Noord vraagt de Noordgangen ook of wij met de juiste dingen bezig zijn. Samen creëren we dus waarde voor de ondernemers en voor de vereniging!

Videos

Met een Noordgang ondernemen

De kracht van VNO-NCW Noord is het veelzijdige netwerk van ruim 1500 persoonlijke leden. Om naast het leggen van nieuwe contacten ook de mogelijkheid tot kennis en ervaringsuitwisseling te vergroten, is VNO-NCW Noord in 2009 van start gegaan met Noordgangen. Inmiddels zijn er in Groningen, Friesland en Drenthe al ruim 20 Noordgangen actief.

Voor wie?

De Noordgangen zijn bedoeld voor ondernemers en werkgevers die behoefte hebben aan diepgaande uitwisseling van ervaring en verdieping op voor hen relevante onderwerpen. Wat zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Hoe ontwikkelt de economische situatie zich? Welke externe factoren, zoals wet- en regelgeving, spelen een rol? Hoe ontwikkelen interne behoeftes zich binnen de organisaties? Kwesties waarover vaak met name binnen de eigen organisatie beeldvorming plaatsvindt.

De Noordgang biedt een platform voor een select gezelschap waarin vraagstukken, trends en ontwikkelingen worden benoemd, gedeeld en bediscussieerd. Door uitwisseling van kennis en ervaring verwerven de deelnemers nieuwe inzichten. Een Noordgang zorgt voor verbreding en verdieping. Bovendien is de Noordgang voor de vereniging een belangrijk klankbord om te toetsen of beleid wordt gedragen door de leden en om te horen welke onderwerpen en thema’s er leven in Noord-Nederland.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun kennis en expertise inbrengen. Dit kunnen ze zelf doen, op basis van hun eigen kennis en achtergrond of door iemand van buiten de Noordgang uit te nodigen om zijn of haar visie te geven op een bepaald thema. Uiteraard geldt hiervoor dat wat wordt gedeeld niet zonder toestemming van de groep naar buiten wordt gebracht.

Om de dynamiek en de vertrouwensrelaties binnen de groep te bestendigen verwachten wij van deelnemers een aanwezigheid van ongeveer 60 procent. Dit komt neer op deelname aan minimaal drie bijeenkomsten per jaar.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het jaarprogramma, voor de invulling en voorbereiding van de bijeenkomsten en voor het goed functioneren van de groep. De (vice)voorzitter van de Noordgang is het eerste aanspreekpunt en zorgt samen met een medewerker van VNO-NCW Noord voor de continuïteit en voor de begeleiding en instroom van nieuwe deelnemers. Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle voorzitters waarin zij ervaringen met elkaar delen.

Aan het lidmaatschap van een Noordgang is geen aanvullende contributie verbonden. De organisatorische kosten van de Noordgang-bijeenkomsten worden door VNO-NCW Noord gedragen. Bijkomende kosten worden hoofdelijk omgeslagen. Te denken valt aan een lunch of diner met de Noordgang.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze Noordgangen of heeft u interesse in deelname in een van onze Noordgangen dan kunt u contact met ons opnemen via info@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-5343844.