Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

‘Het 1000-Banenplan biedt kansen voor werkzoekenden én werkgevers’

Het aardbevingsdossier houdt de gemoederen in Groningen al jaren flink bezig. Berichtgeving in de media is vaak gericht op het leed dat de aardbevingen veroorzaken in Groningen. Dit is uiteraard logisch, maar het lost de problemen niet op en komt het imago van de regio niet ten goede. Met het 1000-banenplan, waarin VNO-NCW Noord één van de partners is, willen we laten zien dat het oplossen van de aardbevingsproblematiek ook perspectief biedt voor werkzoekenden en werkgevers in de regio.

Door Ingrid Dragtstra

Zoals de naam al verraadt, is het doel van het 1000-Banenplan te realiseren dat er minimaal duizend werkzoekenden extra instromen naar banen in de bouw- en technieksector. Het plan is een breed gedragen initiatief van onder andere de provincie Groningen, betrokken gemeenten, de arbeidsmarktregio Werk in Zicht (WIZ) en sociale partners. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er 6,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 1000-Banenplan, waarbij het grootste gedeelte van deze middelen ingezet wordt voor scholing.

De bouw- en herstelwerkzaamheden als gevolg van de aardbevingen bieden meer dan genoeg aanknopingspunten om de gezamenlijke ambitie van de partijen, 1000 extra banen in bouw en techniek, te realiseren. Daarnaast is het de bedoeling dat ook lokale werkgevers profiteren van de kansen die het herstel van aardbevingsschade en het versterken van woningen bieden. In het kort: het werk dat voortkomt uit het afhandelen van aardbevingsschade moet zoveel mogelijk ten goede komen van lokale bedrijven en lokale werkzoekenden. Om dit te bereiken moeten we er natuurlijk voor zorgen dat bedrijven tijdig kunnen anticiperen op ophanden zijnde opdrachten en dat werkzoekenden beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.

Regionale aanbestedingskalender

Om te bereiken dat lokale ondernemers optimaal kunnen profiteren van het werk dat voortkomt uit de schadeafhandeling en versterking, is het de bedoeling dat publieke partijen binnen het 1000-Banenplan vooraf bekend maken welke aanbestedingen eraan komen. Op deze manier krijgen bedrijven zicht op het werk dat gepland staat en kunnen zij hier tijdig op inspelen door bijvoorbeeld extra mensen aan te nemen. VNO-NCW MKB Noord ziet de regionale aanbestedingskalender dan ook als cruciaal onderdeel van het 1000-Banenplan en maakt zich hard voor een goed gevuld en betrouwbaar overzicht. Want alleen als bedrijven aan de voorkant weten welk werk ze kunnen verwachten, kunnen ze daarop anticiperen met betrekking tot hun personeelsbeleid en de scholing van nieuwe medewerkers.

De regionale aanbestedingskalender moet ook de mogelijkheden voor Social Return on Investment (SRoI) beter inzichtelijk maken. In het kader van het 1000-Banenplan letten overheden bij hun aanbestedingen nadrukkelijk op de bijdrage die bedrijven leveren in het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook het bieden van leer-werkplekken, trainingen of opleiding aan mensen kan meetellen als SRoI. Ook hier is het belangrijk dat werkgevers weten waar ze aan toe zijn. Er is daarom afgesproken dat de SRoI-eisen gelijk getrokken worden. Tegelijkertijd zal er in de uitvoering beter gekeken worden naar de behoeften van het bedrijfsleven.

Werknemers vinden én scholen

Het 1000-Banenplan biedt werkgevers dus inzicht in het werk dat ze mogen verwachten in de komende jaren. Maar hoe vind je als werkgever vervolgens de mensen om dit werk uit te voeren? Bedrijven in de bouw en techniek moeten in de huidige tijd al veel moeite doen om de juiste vakmensen te vinden. En met de aanbesteding van herstelopdrachten zal deze vraag naar verwachting alleen maar toenemen. Ook voor deze uitdaging biedt het 1000-Banenplan een oplossing. Onderdeel van het plan is het inzichtelijk maken van het aanbod voor werkzoekenden. Via het portal Kansrijkberoep.nl kunnen mensen, waaronder bijstandsgerechtigden, maar ook statushouders en zij-instromers, zich aanmelden voor een kansberoep in de bouw en techniek.

Vaak is er echter meer nodig dan het vinden van de mensen die het werk willen uitvoeren. Het 1000-Banenplan biedt kandidaten daarom, naast goede begeleiding, een opleiding op maat. Daarbij wordt gekeken naar wat een werkzoekende kan en wil, maar ook naar de eisen van bedrijven uit de bouw en techniek. Er is aandacht voor vakkennis, maar ook voor extra cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Omdat het de bedrijven zijn die de mensen uiteindelijk in dienst nemen, gebeurt het opleiden zoveel mogelijk lokaal, in de praktijk en in nauwe samenspraak met werkgevers. Om de scholing van werkzoekenden goed te organiseren, is vanuit het plan een substantiële bijdrage in de scholingskosten geregeld. Ook voor werkgevers die iemand willen aannemen die gaat leren en werken binnen het bedrijf bestaat de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan al vanaf één leer-werkplek. Bedrijven die kandidaten zoeken die willen werken en leren kunnen daarvoor contact opnemen met het Leerwerkloket via groningen.lerenenwerken.nl.

Duurzame werkgelegenheid

Het 1000-Banenplan richt zich in eerste instantie op het vergroten van de instroom in de bouw en techniek en is gekoppeld aan het herstellen van aardbevingsschade. Inmiddels is het project goed op stoom; het eerste jaar is nog niet om en er zijn al bijna 200 mensen aan een baan geholpen. Maar ook de kansen die dit plan biedt voor de lange termijn zijn veelbelovend. Op een snel veranderende arbeidsmarkt is samenhang tussen verschillende partijen cruciaal om efficiënt in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de regio en de impact daarvan op de werkgelegenheid. Het 1000-Banenplan kan dan ook gezien worden als een eerste aanzet om te komen tot een succesvolle arbeidsmarktaanpak, die past bij het gebied en die breed toepasbaar is in verschillende sectoren. Deze aanpak zal gestoeld moeten zijn op twee cruciale pijlers: scholing van de beroepsbevolking en duurzame verbindingen met het lokale bedrijfsleven. Op die manier kan het 1000-Banenplan op de lange termijn bijdragen aan duurzame werkgelegenheid en een sterke regio!