Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Friesland speelt circulaire Champions League

De provincie Fryslân is ambitieus rondom de circulaire economie. De provincie wil dat Friesland in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland is op het gebied van circulariteit. Daarnaast wil men in hetzelfde jaar tot de top drie van de meest circulaire regio’s in Europa behoren.

Door Johan Spijksma

Om dit te bereiken stelt de provincie zelf het goede voorbeeld. Dit wordt o.a. gedaan door meer circulair in te kopen (doel 2025 is maximaal circulair inkopen) en zelf als launching customer op te treden voor circulair producten en diensten. Daarnaast worden doormiddel van subsidieregelingen Friese ondernemers gestimuleerd om circulaire producten of diensten door te ontwikkelen.

Er is veel aandacht voor de circulaire economie. Dit is zowel internationaal, nationaal en regionaal. Nederland heeft in oktober 2016 aangekondigd dat zij in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen willen gebruiken en in 2050 een volledig circulaire economie gerealiseerd willen hebben. Meerdere Nederlandse steden en regio’s hebben deze handschoen opgepakt en zijn door middel van een circulaire beweging aan de slag gegaan met de implementatie van de Sustainable Development Goals.

Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. In een circulaire economie worden kringlopen gesloten, draait alles op duurzame energie en is afval geen afval maar de basis voor nieuwe producten. De circulaire economie vraagt om nieuwe organisatievormen en kan alleen tot stand komen door een nauwe samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. De provincie Friesland is een mooi voorbeeld van hoe dit aangepakt kan worden.

Circulair Friesland

Begin 2016 hebben het Friese bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen om de circulaire economie in Friesland vleugels te geven via de vereniging Circulair Friesland. Veel Friese bedrijven zien de kansen en zijn bereid om samen te werken om een circulaire economie vorm te geven. Ze willen daarmee voorop lopen en meebouwen aan een nieuwe economie. Gemeenten zien kansen voor nieuw elan en nieuwe banen in Friesland. Zij nemen ook hun verantwoordelijkheid door deze beweging te steunen en ook zelf actief circulaire producten en diensten te gaan afnemen. De provincie denkt al langer na over het in de kringloop houden van grondstoffen en het verduurzamen van de energievoorziening. De vereniging Circulair Friesland past daar goed bij.

Amper twee jaar later is Circulair Friesland een vereniging met meer dan 80 leden en wordt men gezien als een van de belangrijkste aanjagers en verbinders voor circulaire vraagstukken in Nederland. Doordat de achterban bestaat uit o.a. ondernemers, nagenoeg alle Friese gemeentes en onderwijs- en kennisinstellingen heeft de vereniging korte lijnen met alle relevante counterparts.

Om een beweging goed op gang te laten komen moet er energie en eigenaarschap gecreëerd worden. In Friesland is dit in volle gang. De overheidsinstanties proberen zoveel mogelijk vanuit de vraagkant circulariteit te bevorderen, het bedrijfsleven ontwikkeld producten en diensten en kan door middel van onder andere Circulair Friesland kennis inwinnen en delen en ook de kennisinstellingen bieden in toenemende mate het thema circulaire economie in hun portfolio aan. Dat dit zijn vruchten afwerpt wordt wel duidelijk door het feit dat de provincie Friesland in 2017 is verkozen tot de meest circulaire regio van Nederland en dat er juist hier meer en meer nieuwe initiatieven ontstaan. De compactheid van de regio en de daarbij behorende korte lijnen zijn hiervoor kenmerkend.

Nationale regiodeal circulaire economie

Om de beweging kracht bij te zetten en te versnellen wordt er actief gezocht naar meer samenwerking, ook buiten de eigen regio. Een goed voorbeeld hiervan is de nationale regiodeal circulaire economie die door meer dan 25 organisaties, met ondersteuning van de regionale verenigingen van VNO-NCW, is ingediend. Doel van de betrokken regio’s was om met behulp van deze deal hun landbouw-, papier-, kunststof-, bouw- en maakbedrijven concurrerender en duurzamer te en hiermee een forse CO2 reductie te realiseren. Helaas is eind november 2018 bekend geworden dat deze regiodeal in eerste instantie niet is gegund, maar het initiatief heeft wel tot duidelijk meer samenwerking tussen de regio’s en het Rijk geleid.

Inmiddels wordt ook op internationale schaal regelmatig met een schuin oog naar Friesland gekeken. Aangezien ook 2019 weer bol zal staan van de circulaire activiteiten – denk bijvoorbeeld aan de week van de circulaire economie 14-19 januari 2019 – zal dit alleen maar gaan toenemen.