Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Jaarthema 2018: Erken je talent

‘(Er)ken je talent’, dat is hét thema waar VNO-NCW Noord in 2018 concreet mee aan de slag gaat. Een jaar lang zal de vereniging zich op dit thema extra gaan inspannen.

Het vinden, boeien en binden van de juiste medewerkers is van cruciaal belang voor Noord-Nederlandse bedrijven. Om hun verdienvermogen te vergroten, is het essentieel om talent te (er)kennen en hiermee aan de slag te gaan. Als het gaat om talent geldt ‘use it or lose it.’  VNO-NCW Noord wil haar leden hierin faciliteren.

Als vereniging willen we richtinggevend zijn voor de toekomst van onze regio en onze leden ondersteunen om daarin het voortouw te nemen. Uit gesprekken en brainstorms met onze leden is duidelijk naar voren gekomen dat talentontwikkeling en behoud van talent extra aandacht behoeft. Samen met onze leden willen we op dit thema meer kracht genereren.

Het benutten van talent kent vele verschillende facetten. Om dit brede thema goed neer te kunnen zetten binnen VNO-NCW Noord zijn vier verschillende domeinen benoemd: Jong Talent, Bright Grey, Talent reeds in huis en Talent Buitenspel. Zo zetten we in op het behoud van jong talent voor de regio, het optimaal gebruiken van ‘ouder’ talent, het ontwikkelen van talent dat we al hebben en het activeren van talent dat nu nog niet meedoet.

Jong Talent 

Een grote groep leden heeft zich aangemeld voor het subdomein ‘Jong Talent’. Tijdens de kick-off  in februari 2018 werd het duidelijk dat er binnen dit domein verschillende invalshoeken mogelijk zijn. De focus zou bijvoorbeeld kunnen liggen op jong talent dat vertrekt uit het noorden en hoe we dat talent juist kunnen behouden. Een andere invalshoek zou kunnen zijn hoe we het ‘gat’ tussen arbeidsmarkt en jong talent kunnen opvangen. Of hoe we dat jonge talent juist ten volle kunnen benutten door ze gericht op te leiden voor werk waar nu krapte ontstaat.

Op dit moment wordt besproken op welke gebieden komend jaar de focus ligt. Om dat goed en afgewogen te kunnen doen, wordt er op dit moment achtergrondinformatie verzameld rondom de verschillende invalshoeken.

(aanjager: Siem Jansen – NOM)

Bright Grey

Tijdens de kick-off van het subdomein ‘Bright Grey’ is eerst gediscussieerd over de kern van de opdracht. Al snel werd duidelijk dat die ligt in het zoeken naar manieren waarop je kunt bevorderen dat meer mensen op een prettige en zinvolle manier aan het werk zijn in de laatste fase van hun werkzame leven.

De leden hebben het idee dat een antwoord op die vraag schuilt in zaken als mensen meer/nieuwe/andere verantwoordelijkheden geven in die fase, mensen een andere rol geven, management dat de flexibiliteit heeft om mensen op andere manieren te laten werken en de ontwikkeling van een toolkit die werkgevers ondersteunt bij het realiseren van de ambitie om mensen langer actief en betrokken te houden.

Om dat goed en gericht te kunnen doen is meer achtergrondinformatie nodig op een aantal terreinen. De groepsleden zijn op dit moment aan het werk om die gevraagde informatie te verzamelen zodat in de tweede bijeenkomst gericht gewerkt kan worden aan het maken van een plan om de kernvraag te beantwoorden.

(aanjager: Louis Luitjens – Arcadis)

Talent reeds in huis

De deelnemers in de groep ‘Talent reeds in huis’ vinden elkaar tijdens de kick-off vooral op het thema ‘binden en boeien van medewerkers.’ Een eerste inventarisatie resulteert in drie subthema’s die in kleinere groepjes nader worden uitgewerkt. Zo wordt gekeken naar andere ontwikkelvormen dan het klassieke opleiden/leren. Ook wordt ingezoomd op de ontwikkelingen op de noordelijke arbeidsmarkt. Wat zijn de banen van de toekomst? Tot slot zien de deelnemers dat verschillende generaties een eigen benadering vergen als het gaat om binden en boeien. Dit zal ook nader worden uitgewerkt.

Tijdens de volgende bijeenkomst zullen de drie groepen hun bevindingen met elkaar delen. Dit moet resulteren in een aantal doelstellingen. Ook zal er gezamenlijk een plan van aanpak worden uitgewerkt.

(aanjager: Willem Hein – Beljon+Westerterp)

Talent Buitenspel

Tijdens de kick-off van de groep ‘Talent Buitenspel’ waren de groepsleden het snel eens over het belangrijkste uitgangspunt, namelijk de vraag van werkgevers. Dit wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor klinkende resultaten in 2018. Na een eerste kennismaking, waarbij verschillende knelpunten en al bestaande projecten de revue passeerden, koos de groep om vooralsnog te focussen op de concrete vraag vanuit de techniek en uit de zorg.

In de volgende meeting zullen twee ondernemers uit de groep hun casus, één vanuit de techniek en één vanuit de zorg, toelichten. Daarna wordt gezamenlijk gekeken hoe we vanuit deze invalshoeken een verbinding met talent buitenspel kunnen maken en welke concrete projecten hierbij kunnen passen.

(aanjager: Anja Kanters – Donkergroen)