VNO-NCW Noord omarmt Fries herindelingsadvies

fryslan herindeling 16 Mrt 2011

Met grote instemming heeft VNO-NCW Noord het advies van de Commissie van Wijzen omtrent de gemeentelijke herindeling van Friesland gelezen. VNO-NCW Noord ziet hierin een bevestiging van haar standpunt dat gemeentelijke herindeling in Friesland niet alleen noodzakelijk is maar ook provinciale regie behoeft.

VNO-NCW Noord roept de partijen die betrokken zijn bij de onderhandeling voor het nieuwe college van GS in Friesland op om het advies van de Commissie van Wijzen integraal over te nemen in het college akkoord. De doelstelling zou moeten zijn om in de komende college periode de herindeling afgerond te hebben.


De Commissie van Wijzen schept duidelijkheid over de te varen koers en het daarbij behorende eindbeeld. De commissie ziet bijvoorbeeld “niets in intergemeentelijke samenwerking als panacee om aan herindeling te ontkomen”.


VNO-NCW Noord is bijzonder gecharmeerd van de door de Commissie gehanteerde elf heldere criteria voor herindeling. Dit levert een goed onderbouwd plan op dat leidt tot logische en bestuurskrachtige gemeenten. Zeker in een tijdsgewricht waar steeds meer taken op gemeentelijk niveau worden belegd vraagt het bedrijfsleven om een gemeente die voor deze taken is toegerust. Hiervoor is een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk waarmee de Commissie nadrukkelijk rekening heeft gehouden.

Partners