‘Noordelijk bedrijfsleven: actieve rol bij collegevorming’

PSverkiezingen2011 3 Mrt 2011

MKB-Nederland Noord en VNO-NCW Noord willen graag om tafel met de partijen die straks de colleges van Gedeputeerde Staten in het Noorden gaan vormen. “Bij sociaal-economische onderwerpen heeft de politiek steun en betrokkenheid van de marktsector hard nodig.”

MKB-Nederland Noord en VNO-NCW Noord hebben vandaag een brief verstuurd naar alle partijen die straks zijn vertegenwoordigd in Provinciale Staten Groningen, Fryslân en Drenthe. “Voor het bereiken van de doelen die de politiek voor ogen staan, is het van belang om open te staan voor suggesties vanuit de marktsector”, aldus Zwiers, directeur VNO-NCW Noord. In de brief pleiten de werkgeversorganisaties voor een actieve rol bij o.a. herpositionering van de NOM, de vorming van één noordelijke agenda en het tot stand komen van een vernieuwd Energie Akkoord voor Noord-Nederland.

NOM
“Wanneer het Rijk de NOM aan het Noorden overdraagt, is het van groot belang dat ook het bedrijfsleven zich in een herpositionering kan herkennen”, aldus Ron van Gent, regiodirecteur MKB-Nederland Noord. “Wanneer de NOM uitsluitend wordt overgedragen aan de provincies, dreigt het gevaar dat het beleid van de NOM om bepaalde bedrijven wel of niet te steunen louter politiek wordt beoordeeld in plaats van bedrijfseconomisch.” De NOM moet dan ook een onafhankelijke positie krijgen waarin vertegenwoordigers van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven een gezamenlijk beleid voeren.

Noordelijke Agenda
Samenwerking tussen de drie noordelijke provincies wordt steeds belangrijker, zeker nu het Rijk haar beleid steeds meer op regio’s richt in plaats van afzonderlijke provincies. Volgens MKB-Nederland Noord en VNO-NCW Noord is één gezamenlijke agenda op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en economie bittere noodzaak. “Dit zijn de drie pijlers onder het vestigingsklimaat in Noord-Nederland en die vragen om één beleid en één uitvoering door de drie noordelijke provincies”, aldus Van Gent.

Energie Akkoord
Een vernieuwd Energie Akkoord voor Noord-Nederland moet worden gebaseerd op drie pijlers: biobased economy, Carbon Capture & Storage (CCS) en een energie-kenniscampus. MKB-Nederland Noord en VNO-NCW Noord pleiten voor een nadrukkelijke rol van het bedrijfsleven bij het opstellen en ondertekenen van een dergelijk akkoord en willen graag als gesprekspartner fungeren.

Partners