'Provincies moeten blijven investeren in bereikbaarheid'

bereikbaarheid 1 Mrt 2011

De nieuwe besturen van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe moeten in de komende Statenperiode blijven inzetten op verbetering van de bereikbaarheid. De provincies moeten gaan werken aan versnelling van projecten en extra investeren in mobiliteit. Dit stelt het Platform Verkeer en Vervoer Noord –Nederland, waar VNO-NCW Noord deel van uitmaakt, in het Advies ‘Mobiliteit Mogelijk Maken’ dat zij hebben opgesteld in aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen die morgen zullen plaatsvinden.

Uitvoering moet sneller
In het advies benadrukt het Platform de noodzaak van verbetering van de bereikbaarheid en infrastructuur voor versterking van de noordelijke economie en de aansluiting van het Noorden op de rest van Nederland en Europa. De uitvoering van de geplande projecten in Noord-Nederland gaat veel te traag en is  bovendien nog lang niet af. Belangrijke knelpunten zoals de Zuidelijke Ringweg Groningen en het knooppunt Joure, moeten sneller worden opgelost. Een goede bereikbaarheid is goed voor de regionale economie en het ondernemersvertrouwen.

Maatregelen wegen
Het Platform pleit in het advies voor verschillende maatregelen om knelpunten op de alsmaar drukker wordende invalswegen van de noordelijke economische centra te verminderen.  De organisaties denken aan de aanleg van spitsstroken op de  A28 en de A7 voor Groningen.  Ook de inzet van dynamisch verkeersmanagement biedt volgens hen uitkomst. Zo kan de inzet van slimme verkeerssystemen zoals ‘groene golven’, de doorstroming van het verkeer verbeteren. Specifiek voor de verbetering van het goederenvervoer is het van groot belang dat de Centrale As in Fryslân vlot wordt aangelegd. Ook moet er een volwaardig knooppunt komen bij Zuidbroek, waar de A28 en de verdubbelde N33 elkaar kruisen. 

Maatregelen water en spoor
Ook voor water en spoor zijn er tal van knelpunten die om een oplossing vragen. Naast het opwaarderen van noordelijke spoorlijnen en de spoorverbinding met de Randstad, pleit het Platform voor de aanleg van een oostboog bij Zuidbroek voor goederentreinen van en naar Veendam. Wat betreft de binnenvaart zijn volgens het Platform moeten de bedieningstijden van bruggen worden verruimd en vaarwegen op diepte worden gebracht om het vervoer over water te versterken. Zonder verbetering van de vaarwegen loopt de binnenvaart tegen steeds hogere kosten aan.

Download hier het Advies ‘Mobiliteit Mogelijk Maken’, dat is opgesteld door PVVN.

Het Platform Verkeer en Vervoer Noord-Nederland (PVVN) is een samenwerkingsverband van belangenorganisaties van het bedrijfsleven in de drie noordelijke provincies. In het PVVN nemen deel: TLN, EVO, Schuttevaer, VNO-NCW Noord, MKB Noord, Bouwend Nederland en de Kamer van Koophandel.

Partners