Workshops: Ondernemen bij zwaar weer

8 Mei 2009

VNO-NCW Noord organiseert in samenwerking met Deloitte een drietal workshops, die u als ondernemer kunnen ondersteunen bij het formuleren en uitvoeren van maatregelen om niet alleen de recessie te doorstaan, maar er ook nog eens sterker uit te komen.

De volledige omvang van de crisis is voelbaar in de hele wereld en de impact op uw bedrijf wordt met de dag tastbaarder. U hebt ongetwijfeld al actie ondernomen, maar de toekomst blijft erg onzeker. Daarom is het nodig dat u zich blijft richten op het optimaliseren van uw businessportfolio, het bewaken van kosten, het beheersen van risico’s, het optimaliseren van belastingen en het verbeteren van kasstromen en financiering.

Maar hoe vervolgt u deze ingeslagen weg? Om de crisis het hoofd te bieden, is een uitgebreid overzicht noodzakelijk van de mogelijke gevolgen van de crisis voor uw organisatie, van de voorbereidingen die u reeds hebt getroffen en die nog ontbreken, en van de blinde vlekken.

Kenmerken van de workshops:
• Alle bijeenkomsten worden ingeleid door deskundige sprekers en er wordt een vaste gespreksleider aangesteld die tevens als aanspreekpunt fungeert.
• Tijdens de workshops wordt ingegaan op díe aspecten die van belang zijn voor de vitaliteit van uw bedrijfsvoering. U vergaart praktisch toepasbare kennis en handreikingen voor verbetering.
• Binnen 3 tot 4 weken heeft u de pijnpunten en mogelijkheden voor uw volledige organisatie in kaart.
• U kunt de groep gebruiken als klankbord bij de belangrijke beslissingen die u gaat nemen.
• Om een goede discussie te kunnen voeren en tevens het vertrouwelijke karakter van de gespreksonderwerpen te waarborgen, bedraagt de groepsgrootte maximaal 8 - 10 ondernemers.
• Bij de samenstelling van de groepen zal Deloitte afstemming zoeken met VNO-NCW Noord.
Hieronder is het programma opgenomen dat is gebaseerd op de stappen die moeten worden ondernomen om de beste resultaten te halen. De inhoudelijke onderwerpen zijn hieronder nader toegelicht.

Workshop 1

1. Strategiebeoordeling
Tijdens een recessie is het van belang een concurrerende marktpositie te behouden, zodat een verlies van marktaandeel wordt tegengegaan. Dit kan reden zijn voor het wijzigen van uw strategie. Een recent onderzoek, uitgevoerd door Deloitte, heeft aangetoond dat goed presterende bedrijven tijdens een recessie strategische investeringen bleven doen. Deze bedrijven richtten zich niet alleen op omzetgroei, maar ook op hun marktaandeel.

2. Investeringsuitgaven
Door heroverweging van hun investeringsprogramma kunnen bedrijven hun liquide middelen verhogen of hun uitgaande kasstroom verminderen. Om nieuwe prioriteiten vast te stellen voor het investeringsprogramma, doet men er goed aan zich te richten op risicoanalyses, investeringsrendement en díe kapitaalinvesteringen die essentieel zijn voor het bedrijf. De verkoop van ongebruikte activa en/of mogelijkheden tot ‘sale and lease back’ kunnen ook in acht worden genomen.

3. Acquisitie/afstoting
Een economische teruggang dwingt bedrijven hun business porfolio te herzien ten aanzien van divisies, vast¬goed, merken, etc. Om een marktvoordeel langdurig te behouden en om liquide middelen vrij te kunnen maken, kan het onvermijdelijk zijn dat (een divisie van) een concurrent wordt overgenomen om het bedrijf te versterken - en zodoende weer richting groei te sturen - of activiteiten en branches te verkopen die geen toe¬gevoegde waarde hebben of niet tot de kernactiviteiten behoren.

Workshop 2

4. Kostenverlaging
Kostenstructuren dienen flexibel gemaakt te worden, om zodoende kosten te verminderen als antwoord op de teruglopende vraag. U kunt een kostenanalyse uitvoeren met betrekking tot de kostprijs van uw verkopen en uw overheadkosten, teneinde de mogelijkheden tot kostenreductie te bepalen. Daarnaast moet u op zoek gaan naar tactische kostenverbeteringen om een duurzame reductie van de kostenbasis van uw bedrijf te realiseren, onder andere door middel van een analyse van de span of control en het dienstverleningsmodel (zoals outsourcing en centralisatie) om verdere kostenreducties te bereiken, terwijl de kwaliteitsniveaus worden gehandhaafd of zelfs verbeterd.

5. Personeel
Bedrijven doen er goed aan, zeker in tijden van een economische teruggang, zich te richten op de menselijke aspecten van zakendoen. Mogelijkheden tot verbetering kunnen worden gevonden op het gebied van pensioenen en personeelsbeloningen en het behouden van waardevol personeel en getalenteerde werknemers. Teneinde een dergelijke ommekeer tot een succes te maken, is het van groot belang te kijken naar wat men moet doen en laten, waarbij men zich richt op het managen van talent, terwijl tegelijkertijd een goed traject voor boventallige werknemers in gang wordt gezet.

Workshop 3

6. Financiering
De beschikbaarheid van voldoende liquiditeiten en financiering is essentieel. De kredietcrisis heeft er bij banken toe geleid dat zij veel minder geneigd zijn financieringen te verstrekken. Financieringen worden verstrekt tegen hogere marges en onder stringentere voorwaarden. Het goed inzichtelijk hebben van de liquiditeitsprognose en de financieringsbehoefte op korte en middellange termijn is van groot belang. Hiermee kan tijdig en transparant worden gesproken met financiers.

7. Verbetering werkkapitaal
Het verbeteren van uw werkkapitaal is essentieel, zeker ten tijde van een recessie, wanneer de liquide midde¬len beperkt zijn. Indien werkkapitaal verminderd kan worden, kunnen liquide middelen worden vrijgemaakt om de behoefte aan externe liquide middelen of financiering te reduceren. Goede presteerders verbeteren hun financiële bedrijfsvoering door mogelijkheden te vinden om hun financiële waardeketen te verbeteren (voorraden, crediteuren en debiteuren) en om belastingbesparingen (vennootschapsbelasting, btw en inkomstenbelasting) te identificeren om zodoende snel liquide middelen te genereren.

8. Vastgoed/overige activa
Tijdens een economische teruggang kan vastgoed een mogelijkheid bieden tot diversificatie van uw financiering, het vrijmaken van liquide middelen of het gebruikmaken van mogelijke verborgen reserves. Op basis van een (herziene) vastgoedstrategie kan vastgoed worden gecategoriseerd in 'core' en 'non-core' en kunnen op maat gemaakte, waardeverhogende oplossingen worden ingevoerd, waarmee tegelijkertijd uw ratio’s worden verbeterd en uw vastgoedrisico’s worden verminderd.

Aanmelding

Gezien de actualiteit van het onderwerp zullen de workshops op zeer korte termijn ingepland worden. Naar aanleiding van de opgaaf zullen wij vervolgens data/tijd/locatie /groepsindeling aan u communiceren, afhankelijk van aantallen deelnemers. 

Aangezien uw tijd kostbaar is is onze insteek om de workshops omstreeks 16.00 uur te starten tot plus minus 18.30 uur. Deelname aan de 3 workshops kost tezamen €  150,= p/p.

U kunt zich tot en met 15 Mei 2009 aanmelden. Opgaaf van deelname kan bij Margitt Verstraaten van Deloitte:  mverstraaten@deloitte.nl  06-12345136.
Laan Corpus den Hoorn 102-4
Postbus 980
9700 AZ  GRONINGEN

Thema's

Partners