Doelstellingen POP alleen haalbaar met gemeentelijke herindeling

22 Apr 2009

De doelstellingen die het provinciebestuur van Groningen met het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan (POP) wil realiseren zijn volgens VNO-NCW Noord alleen haalbaar na gemeentelijke herindeling.

Groningen staat in de komende tijd voor grote opgaven. Deze variëren van de enorme ontwikkelingen in de Eemsdelta, grote infrastructurele projecten, revitalisering en landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen tot het benutten van krimp als kans. Deze vraagstukken gaan de slagkracht en de schaal van het merendeel van de Groninger gemeenten te boven.

Op woensdag 23 april vergaderen de Provinciale Staten van Groningen over het keuzedocument van het College van Gedeputeerde Staten met betrekking tot het POP. In diezelfde vergadering wordt gesproken over het advies van de commissie Lodders over het takenpakket van de provincies. Volgens dit advies moeten de provincies zich meer beperken tot de kerntaken, waardoor gemeenten nog meer beleidsverantwoordelijkheden krijgen. Opgeteld bij de grotere rol die gemeenten krijgen met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, wordt dit takenpakket voor de meeste gemeenten in Groningen te zwaar. 

Het is voor een goed ondernemersklimaat in de provincie Groningen essentieel dat gemeenten een grotere slagkracht hebben met een competent ambtelijk apparaat, zonder allerlei noodgedwongen bovenlokale samenwerkingsverbanden. Opschaling zorgt voor een efficiëntere overheid die ondernemerschap stimuleert en niet frustreert. Alleen zo kunnen de grote opgaven die in het nieuwe POP vermeld staan, zoals het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, revitalisering van de openbare ruimte, opwaardering van het stedelijke voorzieningenniveau en het handhaven van de veiligheid, verwezenlijkt worden. 

Partners