Minister blij met grensverleggend bedrijventerreinen-rapport VNO-NCW Noord

6 Sep 2007

Den Haag / Haren - 6 september 2007 - Het rapport Hoe gaan we om met ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen? van VNO-NCW Noord is in goede aarde gevallen bij Minister Cramer van VROM. Dat bleek vandaag bij de overhandiging van het rapport aan de minister door VNO-NCW Noord-voorzitter Louwe Dijkema.

Cramer gaf aan de hoofdlijnen van het rapport te onderschrijven en zei waardering te hebben voor de praktische insteek. De minister zal naar aanleiding van het stuk in februari 2008 een bezoek aan Noord-Nederland brengen om te zien voor welke opgaven de regio met betrekking tot bedrijventerreinen staat. En welke spannende oplossingen hiervoor in beeld komen.

Het rapport biedt een aantal praktische handvatten die direct kunnen leiden tot een hogere kwaliteit van de te onderscheiden werklocaties, zowel voor overheden als voor bedrijven. Louwe Dijkema verwoordde dat bedrijfsterreinen helaas maar al te vaak deprimerende omgevingen zijn. Volstrekt onnodig. De uitdaging is er in gelegen om gelijktijdig op drie fronten meerwaarde te cre‰ren, te weten efficiënter ruimtegebruik, een betere landschappelijke inpassing en een op de markt afgestemd kwaliteitsniveau. Immers niet elk bedrijf heeft behoefte aan een zichtlocatie, niet elk bedrijventerrein leent zich voor alle specifieke bedrijvigheid. Dijkema bood de minister aan zich maximaal in te zullen spannen de wisselwerking tussen betrokken overheden en bedrijven beter te borgen. 'Samen kunnen we tot betere resultaten komen bij het creëren en beheren van de ruimtelijke kwaliteit'.

Bedrijventerreinen zijn plekken waar 'gewoon' geld moet worden verdiend. Tegelijkertijd hebben ook bedrijven alle belang bij een goede gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. In het rapport wordt naast meer verbeeldingskracht en meer samenwerking (PPS) gepleit voor tijdige afstemming en kennis over de structuur van de regionale economie. Een mooi bedrijventerrein is de uitkomst van een intensief samenspel tussen het Rijk, lagere overheden Šn het bedrijfsleven. Voortdurend dient de vraag gesteld te worden voor wie het bedrijventerrein ontwikkeld wordt en wat de specifieke wensen zijn.

VNO-NCW Noord heeft geen behoefte aan nieuwe regels/instrumenten om bedrijventerreinen te ontwikkelen. Soortgelijke bedrijven bij elkaar hebben de voorkeur boven verschillende typen bedrijvigheid door elkaar. Maatwerk gedurende de gehele levenscyclus van een bedrijf en bedrijventerrein is cruciaal. Dus ook na het moment van uitgifte. Het generieke beeld van een verrommeld landschap, van kommer en kwel alom, doet geen recht aan de vele goede voorbeelden die er ook zijn. Deze terreinen verdienen vaker de schijnwerpers met aandacht voor de kritische succesfactoren.

Op 25 september organiseert VNO-NCW Noord een top-bijeenkomst over dit onderwerp in het Hof van Saksen te Rolde. Experts uit de wereld van politiek, universiteit, gemeentelijke en provinciale overheden ‚én het bedrijfsleven zullen hier de dialoog met elkaar aangaan over de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. Het gaat er om met elkaar de omslag te maken naar een betere samenwerking, waarbij het ambitieniveau van de relevante overheden naadloos aansluit op de vraag vanuit de bedrijven. Daarbij hebben ook bedrijven zelf een verantwoordelijkheid actief mee te (blijven) doen bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

In opdracht van VNO-NCW Noord is door ETIN Adviseurs onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de levenscycli van bedrijven.

Partners