VNO-NCW Noord geeft full support aan Centrale As

16 Dec 2005

Haren, 16 december 2005 - De aanleg van nieuwe infrastructuur is in Nederland geen sinecure. De zorgvuldig voorbereide verbinding tussen Dokkum en de Wâldwei (N31 Drachten - Leeuwarden) vormt hierop helaas geen uitzondering. VNO-NCW Noord is van mening dat de Centrale As er snel moet komen. Meerdere redenen liggen hieraan ter grondslag. Niet in de laatste plaats de ontwikkelingskansen voor het in de regio actieve bedrijfsleven.

Nut en noodzaak buiten kijf.
VNO-NCW Noord is van mening dat de Centrale As noordoostelijk Friesland beter en veiliger zal ontsluiten. De verbinding vormt het weloverwogen antwoord op de zwakste schakel in het Friese wegennet.Het beoogde vierbaans 100 km trac‚ met ongelijkvloerse kruisingen aangelegd buiten de vijf betrokken dorpen is een intelligent compromis tussen de verschillende in het geding zijnde belangen. Verkeersveiligheid, terugdringing milieubelasting (als gevolg van langzaam rijdend en stilstaand verkeer), verhoging leefbaarheid dorpskernen en de sterk verbeterde ontsluiting / bereikbaarheid voor met name het in de regio actieve bedrijfsleven heeft alle vereisten van een gedegen, samenhangend voorstel. Het bedrijfsleven in Dokkum en wijde omgeving snakt naar kortere reistijden. Om te beginnen binnen Friesland zelf. Toenemende verkeerscongestie op lokale binnenwegen maakt de regio onaantrekkelijk voor nieuwe bedrijven. Maar het blijft hiertoe niet beperkt als niet snel wordt ingegrepen. Ook het reeds gevestigde bedrijfsleven aarzelt of nieuwe investeringen voldoende renderen naarmate de gemankeerde bereikbaarheid uitgroeit tot een steeds nijpender probleem. De regio Noordoost Friesland moet zich terdege bewust zijn dat wellicht nog meer dan elders voor elke baan in de markt hard geknokt moet worden.

Status centrumgemeente verplicht.
De provincie Friesland heeft Dokkum de status van regiostad toegekend in het streekplan. Een papieren kwalificatie als niet tegelijkertijd kritisch gekeken wordt naar de ter beschikking staande infrastructuur. Het voor de regio gewenste voorzieningenniveau van onderwijs-/cultuur-/ recreatie- en bestuursinstellingen veronderstelt behalve goede verbindingen met het achterland ook een vitaal particulier bedrijfsleven. Met name laatstgenoemde geleding draagt zorg voor het vereiste fundament onder het publieke voorzieningenniveau. Ondernemend Noordoost Friesland schreeuwt om snelle open verbindingen met het achterland, omdat een concentratie op de thuismarkt alleen niet volstaat.

De ondernemers van Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel mogen wijzen op het publieke belang van een vitale bedrijfsomgeving voor de regio. VNO-NCW Noord dringt er bij de provincie Friesland op aan consistent te zijn met de gemaakte keuzes in het streekplan Friesland en haar verantwoordelijkheid in deze te nemen. Een keuze voor de Centrale As is de beste garantie voor een vitale regio op termijn.

Thema's

Partners