Vitale scheepsbouwsector verdient snel level playing field

7 Apr 2004

Haren, -7 april 2004 - VNO-NCW Noord ondersteunt de Minister van Economische Zaken van harte in zijn voornemen de scheepsbouw binnen Europa niet op achterstand te zetten. De scheepsbouwindustrie is een zeer belangrijke tak van sport in de noordelijke economie. De positie van de noordelijke (en Nederlandse) scheepsbouwindustrie binnen de EU is stevig. Toch is het toekomstperspectief zeer zorgelijk zolang andere landen binnen Europa door de overheid geïnitieerde concurrentievoordelen genieten die binnen Nederland afwezig zijn.

Het ontbreken van de zogeheten 6% steunmaatregel binnen Nederland, vormt een directe bedreiging voor veel (toeleverende) bedrijven en hieraan gelieerde werkgelegenheid.
Hierbij is het EU- lidstaten toegestaan subsidie te verlenen tot een bedrag van 6% van de contractwaarde van een order. 

VNO-NCW Noord is van mening dat het hightech en innovatieve karakter van de noordelijke scheepsbouwindustrie als ook het economisch belang en werkgelegenheidsaspect een zelfde concurrerend beleidskader rechtvaardigt als andere werven binnen Europa. De sector staat binnen Noord-Nederland garant voor een omzet van € 450 miljoen en biedt werkgelegenheid aan 1.600 mensen. Buiten de sector zijn ruim 3.000 mensen afhankelijk van de ontwikkelingen bij de werven. De noordelijke scheepsbouw kan concurrerend zijn door een hoog niveau van uitbesteding en een efficiënt netwerk van toeleveranciers. Scheepsbouw is meer dan alleen een kwestie van grote werven. Het is een ketenactiviteit waarbij tientallen bedrijven zijn betrokken. De noordelijke scheepsbouw is aanjager van een omvangrijk maritiem cluster. Zo zijn in de noordelijke scheepvaartsector meerdere duizenden werknemers actief.

Level playing field
Orderintake en rendementen staan zwaar onder druk. In een zeer concurrerende markt heeft op dit moment marktverdringing plaats voornamelijk als gevolg van door (Europese) overheden verstrekte subsidies. Een level playing field voor de scheepsbouwindustrie binnen Europa is vooralsnog ver te zoeken. Met name via Spaanse werven heeft oneerlijke concurrentie plaats. VNO-NCW Noord is van mening dat een innovatieve, internationaal georiënteerde bedrijfstak als de noordelijke scheepsbouw- en scheepsreparatieindustrie een industriebeleid behoeft, dat volstrekt aansluit bij wat op Europees niveau is toegestaan. Grote verschillen binnen Europa bij de uitvoering van een Europees industriebeleid bruskeren de ontwikkeling van een gezonde bedrijfstak. 

Verlies aan orders en banen dreigt als Nederland in tegenstelling tot andere Europese landen overheidssteun afwijst. Een innovatieve en vitale sector in Noord-Nederland loopt hiermee het gevaar te bezwijken.

Thema's

Partners